Η μόνιμη  άδεια διαμονής επενδυτή (ιδιοκτήτες ακινήτων), γνωστή στο ευρύτερο κοινό και ως golden visa, μετράει ήδη πέντε χρόνια ζωής και αδιαμφισβήτητα είναι ένα από τα πιο πολυσυζητημένα εγχώρια προγράμματα. Έχοντας ξεκινήσει από το 2013 με τον νόμο 4146/2013 και πλέον με οδηγούς τους νόμους 2451/2014 και 4332/2015, αποτελεί πόλο  έλξης για πολλούς αλλοδαπούς επενδυτές, που θέλουν να λάβουν άδεια εισόδου στην Ελλάδα και κατ’ επέκταση  στην Ευρωπαϊκή Ένωση με γρήγορο και σχετικά φτηνό τρόπο.

Πάραυτα, μέχρι σήμερα οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Μεταναστευτικής Πολιτικής, δεν ξεπερνούν τους 3.000 και αυτό οφείλεται όχι μόνο στην δυσκολία ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού λόγω των capital controls αλλά και στην γραφειοκρατία που τους εγκλωβίζει. Γι’ αυτό και είναι προτιμότερο για τους ενδιαφερόμενους, να απευθυνθούν σε έναν εξειδικευμένο δικηγόρο προκειμένου να διευκολυνθούν στη διενέργεια όλων των απαραίτητων διαδικασιών.

Αναλύοντας το νομικό καθεστώς, που αφορά τους ιδιοκτήτες ακινήτων, σύμφωνα με το άρθρο 20 του νόμου 4251/2014, χορηγείται σε πολίτες τρίτων χωρών που έχουν εισέλθει νόμιμα στη χώρα και διαθέτουν κατά πλήρη κυριότητα ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα συνολικής αξίας 250.000 ευρώ, μόνιμη άδεια διαμονής επενδυτή εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις βάσει νόμου.

Έτσι, αγοράζοντας ένα ή περισσότερα ακίνητα στην ελληνική επικράτεια με συνολική αγοραία αξία συμβολαίου τουλάχιστον 250.000 ευρώ, πολίτες τρίτων χωρών  μπορούν να αποκτήσουν μόνιμη άδεια διαμονής για πέντε χρόνια με δυνατότητα ανανέωσης για ισόχρονη διάρκεια, εφόσον η ακίνητη περιουσία παραμένει στην κυριότητα και νομή του αγοραστή. Το τίμημα καταβάλλεται με δίγραμμη τραπεζική επιταγή ή με κατάθεση τραπεζικού εμβάσματος στο λογαριασμό του δικαιούχου που τηρείται σε τραπεζικό ίδρυμα της Ελλάδας.  Η μεταπώληση της ακίνητης περιουσίας κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας διαμονής, σε έτερο πολίτη τρίτης χώρας παρέχει δικαίωμα χορήγησης άδειας διαμονής στο νέο αγοραστή  με ταυτόχρονη ανάκληση της άδειας διαμονής του πωλητή.

Εναλλακτικά, είναι δυνατή η σύναψη σύμβασης χρονομεριστικής μίσθωσης (time- sharing) με τουλάχιστον δεκαετή διάρκεια του νόμου  1652/1986 ή η μίσθωση  ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών  σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα τουλάχιστον δεκαετούς διάρκειας του άρθρου 8 παράγραφος  2 του νόμου 4002/2011.

Οι παραπάνω αλλοδαποί επενδυτές μπορούν να συνοδεύονται από μέλη της οικογένειας τους, τα οποία σύμφωνα με τον ορισμό του νόμου μπορούν  να είναι: α) ο έτερος των συζύγων ή των συντρόφων με τον οποίο ο πολίτης τρίτης χώρας έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης στην Ελλάδα, β) τα άγαμα τέκνα των συζύγων ή συντρόφων, τα οποία είναι ηλικίας κάτω των 21 ετών, γ) οι απευθείας ανιόντες των συζύγων ή συντρόφων.

Να σημειωθεί, ότι ο συγκεκριμένος τύπος άδειας διαμονής δεν καθιερώνει δικαίωμα πρόσβασης σε οποιαδήποτε μορφή εργασίας, όπως ορίζεται και στο άρθρο 36Α παράγραφος 3 του νόμου 3386/2005. Εξαίρεση αποτελεί στην Ελλάδα η άσκηση οικονομικής δραστηριότητας με την ιδιότητα του μετόχου , διευθύνοντος συμβούλου και εταίρου ή διαχειριστή σε κεφαλαιουχικές εταιρείες (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ).

Αναφορικά με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ένας πολίτης τρίτης χώρας για να πάρει την εν λόγω άδεια αρχικά, πρέπει να αιτηθεί  τη χορήγηση θεώρησης εισόδου τύπου D ή C ανάλογα τη περίπτωση και το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η αγοραπωλησία του ακινήτου, υποβάλλοντας τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στην Κ.Υ.Α 68019/2015 (ΦΕΚ Β’2272). Έπειτα, εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία θεώρησης εισόδου, μπορεί να εισέλθει στην Ελλάδα και να αιτηθεί άμεσα άδεια διαμονής στην υπηρεσία μιας  στάσης της αρμόδιας Διεύθυνσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του, υποβάλλοντας κάθε φορά τα απαραίτητα έγγραφα ανάλογα με το αν πρόκειται για αγορά ακινήτου ή μίσθωση.

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί πως οι κάτοχοι άδειας διαμονής αυτού του τύπου, έχουν την δυνατότητα αν το επιθυμούν, να μεταβούν στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντα και να λάβουν την  ελληνική ιθαγένεια, εφόσον αποδειχθεί ότι πληρούν όλες τις απαιτούμενες από την  ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία προϋποθέσεις.

Κατσίκη Κατερίνα, ασκούμενη δικηγόρος

Περισσότερα για την απόκτηση άδειας παραμονής στην Ελλάδα

 

Διαβάστε εδώ

Copyright 2017, Rhetor